Strona Główna

Kancelaria Adwokacka Adwokata Karola Konska ma swoją siedzibę w Katowicach, ale swą działalnością obejmuje teren całego kraju.

Jednym z najistotniejszych elementów działalności Kancelarii jest odpowiednie ułożenie zasad współpracy z Klientem, poprzez zapewnienie mu kompleksowej i skutecznej obsługi prawnej. Profesjonalizm świadczonych przez Kancelarię usług jest gwarancją najwyższej jakości obsługi prawnej skierowanej zarówno do przedsiębiorców, osób fizycznych, jak i instytucji. Obsługa prawna jest prowadzona nie tylko w języku polskim, ale również angielskim oraz niemieckim.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Kancelarii.

Zakres usług

Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną skierowaną zarówno do podmiotów gospodarczych, w tym spółek komunalnych, instytucji publicznych, jak i klientów indywidualnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości trudności, jakie napotykają przedsiębiorcę w prowadzeniu działalności gospodarczej oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną podmiotom gospodarczym – począwszy od wszelkich czynności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem po czynności związane z restrukturyzacją, rozwiązaniem czy upadłością.

Z powodzeniem świadczymy usługi w postępowaniach administracyjnych, kontrolnych, rejestrowych (KRS), podatkowych oraz karnych gospodarczych na etapie postępowań przygotowawczych, sądowych i wykonawczych. Dostosowujemy swoją ofertę do indywidualnych potrzeb Klienta wypracowując optymalne rozwiązania.

W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zajmujemy się również sporządzaniem bądź opiniowaniem projektów umów handlowych oraz doradztwem prawnym w negocjacjach poprzedzających ich zawarcie. Kancelaria świadczy także kompleksową pomoc prawną na rzecz uczelni publicznych. Obsługa ta obejmuje doradztwo w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa szkolnictwa wyższego.

Swoją ofertę kierujemy również do klientów indywidualnych w zakresie:

 • szeroko pojętego prawa cywilnego tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami cywilnymi z zakresu spraw o zapłatę, odszkodowawczych, w tym błędów w sztuce lekarskiej, ubezpieczeniowych, o ochronę dóbr osobistych, odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania spółki (cywilnoprawne i zaległości podatkowe), prawa budowlanego, windykacji wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
 • prawa spadkowego tj. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek,
 • prawa rzeczowego tj. zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego tj. rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy majątkowe małżonków, w tym podział majątku wspólnego małżonków,
 • prawa karnego tj. reprezentowanie klientów jako obrońca oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego w sprawach o wykroczenia oraz przestępstwa, w tym przestępstwa karnoskarbowe oraz przestępstwa gospodarcze,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych tj. sprawy o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy, odwołania od wszelkich decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w zakresie odmowy przyznania prawa do renty bądź emerytury,
 • prawa administracyjnego tj. sporządzanie skarg do Wojewódzkiego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, odwołań od decyzji organów administracyjnych, reprezentacja klientów przed organami oraz Sądami Administracyjnymi,
 • prawa podatkowego tj. sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkiego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, reprezentacja klientów przed organami podatkowymi oraz Sądami Administracyjnymi.

Za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych dążymy zawsze do najbardziej satysfakcjonującego dla naszego Klienta rozwiązania zaistniałego konfliktu, wykorzystując w tym celu min. możliwości sądownictwa polubownego czy też mediacji. Kancelaria zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności we wszelkich sprawach związanych i wynikających ze świadczonej pomocy prawnej.

Kancelaria korzysta z pomocy tłumaczy przysięgłych, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów oraz biegłych różnych specjalnościach. Prowadzi stałą współpracę z kancelarią notarialną.

 


Zespół

Karol Konsek
Karol Konsek
Adwokat
Marceli Wrzałek
Marceli Wrzałek
Adwokat
Przemysław Gwardys
Przemysław Gwardys
Adwokat
Monika Lange
Monika Lange
Administracja


Cennik

Stosowane przez Kancelarię stawki uwarunkowane są specyfiką i rodzajem sprawy, a także nakładem pracy adwokata. Ustalane są one indywidualnie podczas rozmów z Klientem. Kancelaria stosuje następujące sposoby rozliczeń:

1. stawkę godzinową – dotyczy głównie stałej obsługi klientów indywidualnych lub podmiotów gospodarczych, jak również w sytuacji, kiedy nie można z góry określić wymiaru czasu i nakładu pracy,

2. ryczałt – dotyczy ściśle określonego zadania w którym możliwe jest określenie z góry wymiaru czasu i nakładu pracy,

3. „success fee” – ustalana jako procent od wysokości wygranej w sprawie.

Co do zasady honorarium Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty. W przypadku zlecenia z „success fee” może ono zostać ustalone jedynie jako część wynagrodzenia, niezbędna jest wpłata części wynagrodzenia jako ryczałtu lub stawki godzinowej.

W zakresie porad prawnych, jak również sporządzenia pism oraz umów, koszt udzielenia pomocy prawnej ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania zlecenia i czasu, jaki zostanie poświęcony na jego realizację.

Szczegółowe informacje o wysokości stawki godzinowej,
ryczałtu lub „success fee” zostaną Państwu udzielone
po zwróceniu się o ich wskazanie.


PL – Aktualności prawne


  Kontakt

  Siedziba:

  Aleja W. Korfantego 193
  40-153 Katowice

  tel.: +48 32 700 12 25
  fax: +48 32 700 12 26

  NIP: 651 163 23 13
  KONTO: 95 1030 0019 0109 8503 0004 1146
  Przedstawicielstwo:

  ul. Henryka Dąbrowskiego 11
  42-200 Częstochowa

  tel.: +48 34 368 35 35
  Aleja W. Korfantego 193